Elige los tags que mejor te definan:

Política de privacitat

Espanya

Aquesta política de privacitat conté tota la informació necessària que ha de proporcionar-se als Usuaris al moment de recollir les seves dades personals a través de qualsevol dels formularis del lloc web, com aquella relacionada amb les finalitats, terminis de conservació i base jurídica en la qual es legitima el tractament, com s'utilitzen, comuniquen i els drets dels Usuaris.

Aquestes polítiques s'han elaborat conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, i a la normativa vigent de protecció de dades a Espanya.

Responsable del tractament de dades personals
Nae Comunicacions, S.L. (Nae) és responsable de la recollida i l'ús de les seves dades personals segons l'indicat en la present política de privacitat. La nostra seu central està en la C/ Compte d’Urgell 204, 1r B, 08036 Barcelona, Espanya, amb CIF B-63442701.

Principis aplicats per al tractament de dades personals
Els principis indicats a continuació són aplicats per nae i per qualsevol persona de la seva plantilla que tingui accés a dades. Les dades personals seran sempre:
- tractats de manera lícita, lleial i transparent.
- recollits amb finalitats determinats, explícits i legítims, i no seran tractats ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.
- adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.
- exactes i, si fos necessari, actualitzats, adoptant-se totes les mesures raonables perquè se suprimeixin o rectifiquin aquells que siguin inexactes respecte als fins per als quals es tracten.
- conservats durant no més temps del necessari per als fins del tractament.
- tractats amb integritat i confidencialitat, de manera tal que es garanteixi una seguretat adequada d'aquells.

Tipus de dades personals tractades i finalitat
Les dades personals que es proporcionin hauran de ser veritables, exactes i complets i mantenir-se actualitzats. El registre de dades mitjançant la utilització del formulari és obligatori, almenys aquells marcats com a tals, i implicarà que ha estat informat i que ha prestat el seu consentiment al contingut de la present política de privacitat. La falta d'aportació d'aquests, o el subministrament de dades incorrectes, impossibilitarà que puguem gestionar correctament les sol·licituds efectuades.

En el nostre lloc web recollim les següents categories de dades personals:
- Informació relacionada amb subscripcions a butlletins informatius i prospecció comercial, com a nom, cognoms, correu electrònic, telèfon, idioma i país. Aquestes dades personals s'emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i s'utilitzaran per a l'enviament de butlletins informatius sobre Nae, els seus serveis i productes rellevants per als seus interessos.
Sempre es proporcionarà l'opció de cancel·lar i/o eliminar-se de les bases de dades amb cada comunicació electrònica que rebi de nosaltres. En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.
- Informació relacionada amb sol·licituds per a la prestació dels nostres serveis, com a nom, cognoms, empresa, domicili, correu electrònic i telèfon. Aquestes dades personals s'emmagatzemen en les nostres bases de dades per a la gestió de les relacions comercials i s'usaran per a completar qualsevol sol·licitud electrònica de serveis a través del nostre lloc web i per a l'enviament d'enquestes de satisfacció d'atenció a Usuaris i sobre els serveis que oferim, amb la finalitat de conèixer la seva opinió i poder millorar-los.

En qualsevol moment pot modificar la seva informació o preferències o proporcionar detalls addicionals.

No utilitzarem les seves dades personals per a prendre decisions automatitzades que afectin o creïn perfils diferents dels descrits anteriorment. En qualsevol cas, si existís un tractament posterior de les dades la finalitat de les quals sigui diferent d'aquella per a la qual inicialment es van recollir l'informarem sobre tots els aspectes rellevants a aquest altre fi abans de procedir a aquest tractament ulterior.

Temps de conservació de les dades personals
Les dades personals dels Usuaris es conservaran mentre duri l'execució de les gestions precontractuals o sol·licituds d'informació, i en el cas de comunicacions comercials, mentre vostè no s'oposi a rebre aquesta informació.

Per a determinar el període de conservació apropiat per a les dades personals, també ens basem en la quantitat, tipus i sensibilitat de les dades personals, el risc potencial de mal per l'ús no autoritzat o la divulgació de les seves dades personals, els fins per als quals processem les seves dades personals i els requisits legals que apliquin.

Legitimació per a tractar dades personals
Les següents bases jurídiques de legitimació apliquen per a tractar les seves dades personals:
- Consentiment: per a aquelles dades relatives a sol·licituds de subscripció a butlletins i prospecció comercial.
- Interès legítim: per a aquelles dades relatives a sol·licituds d'informació o serveis, que fan que el tractament sigui necessari per a desenvolupar la nostra activitat comercial, sempre que aquests interessos no estiguin per sobre dels seus interessos o drets i llibertats fonamentals. El nostre interès legítim consisteix a poder garantir la continuïtat de negoci, establint canals de contacte que ens permetin oferir els nostres serveis i comprendre les necessitats i expectatives del mercat, a més de millorar el nivell de satisfacció dels Usuaris i, per tant, millorar la nostra oferta de serveis i marques.

Destinataris de les dades personals
Les dades personals de l'Usuari podran ser cedits/comunicats als següents destinataris:
- Empreses del Grup *Nae.
- Empreses encarregades del tractament de dades, com a proveïdors que presten serveis a *Nae per a la gestió de campanyes de promoció, gestors de contingut i relació amb clients.
- Administracions i Organismes Públics quan així ho exigeixi la normativa fiscal, laboral o qualsevol altra aplicable.

Ens comprometem a mai utilitzar les seves dades personals per a fins diferents dels determinats en aquesta política de privacitat, ni cedir-los de manera il·legítima a tercers.

Drets dels usuaris
El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016, en els articles 13 i 14, específica la informació a facilitar als interessats i, així mateix, Nae es compromet a això en les seves interaccions, tant si la informació s'ha obtingut directament o indirectament.

Els Usuaris podran exercir qualsevol dels drets reconeguts en la normativa de protecció de dades davant nosaltres.

Ens comprometem a respectar i facilitar l'exercici d'aquests drets i, en particular, dels drets d'accés, rectificació, suspensió, oposició, limitació del tractament i portabilitat de les dades. Aquests drets podran ser exercits mitjançant l'enviament un correu electrònic a info@nae.global, juntament amb una còpia del seu document d'identificació vàlid.

Li facilitarem tota la informació necessària relativa a les actuacions que realitzem sobre la base de qualsevol sol·licitud d'exercici dels drets que com a interessat el concerneixin, dins dels terminis legals estipulats.

En tot cas, l'informem que pot presentar reclamació enfront de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per a la tutela de qualsevol dels seus drets.

Aplicació de mesures de seguretat sobre les dades personals
Garantim que mantenim els nivells de seguretat per a la protecció de dades personals que ens facilita a través del lloc web conforme a la normativa vigent, i que s'han establert i apliquen totes les mesures tècniques i organitzatives corresponents per a evitar la pèrdua, destrucció o mal accidental, mal ús, alteració i tractament no autoritzat o il·lícit de les dades facilitades pels Usuaris.

També hem implantat un procediment de notificació en cas que existeixi qualsevol sospita de violació en la seguretat de les dades personals, dirigit als interessats i també a l'autoritat de control que correspongui.

Dret a retirar el consentiment
Si ha prestat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals, té dret a retirar-lo totalment o parcialment. Per a retirar el seu consentiment, segueixi els enllaços d'exclusió indicats en totes les comunicacions comercials que se li enviïn o posi's en contacte amb nosaltres mitjançant el nostre formulari de contacte en aquesta web o a través de correu electrònic.

Una vegada que hàgim rebut la notificació que ha retirat el seu consentiment, ja no processarem la seva informació per als fins als quals va autoritzar originalment, tret que existeixin motius legítims convincents per a un processament posterior que anul·li els seus interessos, drets i llibertats o per a l'establiment, exercici o defensa de reclams legals. La retirada del consentiment per a rebre comunicacions comercials no afectarà el processament de les dades personals per a la prestació dels nostres serveis.

Mecanismes per a conèixer la Política de Tractament de Dades

Per a conèixer i exercir els seus drets d'habeas data, Nae posa a la seva disposició la seva Política de Tractament de Dades Personals, la qual podrà descarregar directament o sol·licitar còpia de la mateixa mitjançant un correu electrònic dirigit a: info@nae.global.

Contacte
Si té dubtes, comentaris o queixes sobre l'ús de les seves dades personals, contacti amb el nostre servei d'atenció al client a través del correu electrònic info@nae.global.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.