Elige los tags que mejor te definan:

Article

Big data i analytics: un tàndem imparable

Per Enrique Sahún — 12 de maig de 2015

Ja no es tracta de buscar respostes a les dades sinó de formular les preguntes adequades

Els últims anys ha irromput amb força un terme que genera interès i desconcert a parts iguals. Ens referim al big data. Tot i que són moltes les maneres d’interpretar i entendre aquest concepte, definim big data com un conjunts de dades amb característiques especials de volum (alta quantitat), velocitat (generades a alta velocitat) o varietat (de diferents tipus, estructurades o no, provinents de diferents fonts) que requereixen la utilització de noves tècniques de processament que ens permetran obtenir nous coneixements, millorar la presa de decisions en el nostre negoci i optimitzar processos.

Relacionat amb això, cal parlar de l’analítica (analytics), que fa referència als algorismes matemàtics i models estadístics que farem servir per processar les dades, ja sigui amb finalitats descriptives (identificació de patrons) o predictives (estimació de valors futurs).

És cert que tot això recorda molt al que tradicionalment coneixem com a business intelligence. No obstant això, hi ha dos factors diferencials que motiven el canvi de denominació. El primer és el creixement exponencial de la quantitat de dades que generem i emmagatzemem. Sense entrar en xifres concretes, ja el 2013 s’estimava que els dos anys anteriors s’havien generat i emmagatzemat més dades que en tota la història de la humanitat. És una nova realitat a la qual no poden fer front les eines tradicionals. El segon factor diferencial és la dràstica reducció que s’està produint en els costos d’emmagatzematge i processat, que fa que per a una organització sigui viable tant tècnicament com econòmicament tractar d’obtenir beneficis de totes les dades disponibles.

Això ens condueix a un nou paradigma en el qual hem de canviar la manera de gestionar la informació. Ja no es tracta de buscar respostes en les dades, sinó de ser capaços d’aprofitar totes les fonts d’informació al nostre abast i formular les preguntes adequades.

Implantació incipient

Comencen a aparèixer nombrosos casos d’ús que estan demostrant l’alta utilitat del big data per al negoci. És el cas de les indústries de la banca, el retail, els utilities i les telco, que estan liderant l’adopció de solucions basades en aquestes tecnologies per crear nous models de negoci. Centrant-nos en la indústria de les telecomunicacions, alguns casos d’ús que s’estan implementant són:

  • Manteniment preventiu d’infraestructures: a partir de l’anàlisi de les dades recollides per sensors situats en tota la xarxa s’aconsegueixen detectar fallades en els equips abans que es produeixin, i es poden evitar talls a la xarxa amb actuacions preventives.

  • Anàlisi dels registres de trucades (CDR): possibilitat d’analitzar milions de trucades per segon per descobrir patrons de fallades i les seves causes.

  • Optimització de la inversió en infraestructures: l’anàlisi massiva de les dades de rendiment i utilització de les xarxes permet planificar el creixement de manera més eficient.

  • Redistribució d’ample de banda en temps real: mitjançant l’anàlisi de l’activitat a la xarxa, així com de fonts externes com les xarxes socials, es poden predir patrons de comportament que poden ocasionar saturacions a la xarxa, la qual cosa permet fer actuacions preventives que mantinguin els SLA.

  • Recomanacions de nous productes: gràcies al coneixement exhaustiu dels patrons de comportament dels clients, els sistemes NBA (next best activity) fan la millor selecció de nous productes per oferir-los.

El big data no és una moda. Estem convençuts que poden aportar beneficis molt importants a pràcticament qualsevol sector o indústria, fins i tot en l’àmbit de l’administració pública, on estan essent claus en el desenvolupament de les smart cities.

Implantar una solució de big data a la empresa

El ventall de solucions tecnològiques entre les quals es pot triar és amplíssim i no deixa de créixer, i això pot suposar una barrera d’entrada per a moltes empreses i organismes públics que no tenen professionals especialistes en aquestes noves tecnologies. Davant d’aquesta situació, un bon assessorament és fonamental a l’hora de definir un projecte pilot que permeti avaluar els beneficis que es podrien obtenir mitjançant la utilització de big data & analytics. Caldrà fer un treball de recerca per identificar les fonts de dades de més valor (tant internes com externes) i de selecció de les millors tecnologies, amb especial interès en les eines de visualització, que resultaran fonamentals en la presa de decisions.

La naturalesa de les dades està canviant i ens trobem davant del repte de poder aprofitar totes les noves fonts d’informació disponibles per generar nou coneixement que ens ajudi en la presa de decisions de negoci.

Suscríbete a "Atrévete"

"Atrévete" es la newsletter mensual para conocer las tendencias y actualidad del sector de las telecomunicaciones.